Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

Możemy znaleźć się w sytuacji kryzysowej- utrata pracy, ale nie z własnej winy i to w czasie, kiedy nie uzyskaliśmy jeszcze zgodnie z ustawą prawa do świadczenia emerytalnego. Wówczas sytuację ratuje w pewien sposób zasiłek przedemerytalny, który ma nam zapewnić rodzaj wsparcia w codziennym życiu. Jak go zatem uzyskać?

Zasiłek przedemerytalny- co to takiego?

Jak wskazaliśmy we wstępie, jest to świadczenie, które ma wspierać każdego, kto utracił pracę ale z przyczyn od siebie niezależnych (np. likwidacja stanowiska pracy, upadłość pracodawcy etc.). Dodatkowo, ta utrata wydarzyła się przed uzyskaniem prawa do emerytury. Warto również zauważyć, że takie świadczenie może dotyczyć też osób, które pobierały przez długi okres czasu( 5 lat) rentę z tytułu niezdolności do pracy jak również po ogłoszeniu upadłości działalności gospodarczej. Istotą tego zasiłku jest także fakt, że ma on być realnym wsparciem dla tychże osób, gdyż one nie będą w stanie dalej efektywnie konkurować z innymi na rynku pracy. Ustawodawca przewidział takie okoliczności, dlatego powstał zasiłek przedemerytalny by temu w jakiś sposób zaradzić.

Kto może liczyć na zasiłek przedemerytalny- warunki

Wśród osób, które mają uprawnienie do tego, by ubiegać się o zasiłek przedemerytalny możemy wyróżnić kilka grup:

  1. Zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę ( pozbawione stanowiska z przyczyn leżących po stronie pracodawcy)
  2. Pobierający rentę z powodu niezdolności do pracy
  3. Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy ogłosili upadłość
  4. Pobierający świadczenia pielęgnacyjne lub opiekuńcze.

To tylko najpopularniejsze z grup osób, którym ustawodawca przyznaje prawo do świadczenia w postaci zasiłku przedemerytalnego. Należy pamiętać, że na tym ustawodawca nie poprzestał. Szersze informacje znajdziemy w ustawie dotyczącej tegoż świadczenia. Jest wiele warunków, jakie system prawny stawia przed wnioskującymi, wśród nich są m.in. takie, że osoba, która pracuje w oparciu o umowę o pracę ( spełniając inne jeszcze przesłanki) musi mieć co najmniej 56 lat ( kobieta) i 61 lat ( mężczyzna). Nie bez znaczenia jest także długość wypracowanych lat pracy, by można było starać się o zasiłek, mianowicie minimum 20 lat w przypadku kobiet i 25, jeśli chodzi o mężczyzn. To tylko jedne z wielu warunków, jakie mogą być brane pod uwagę aby przyznać bądź odmówić świadczenia wnioskującemu.

Jaka jest wysokość takiego zasiłku przedemerytalnego?

Należy sobie zdawać sprawę, że jeśli zostaniemy pozbawieni stanowiska, to taki zasiłek (jeśli go otrzymamy) nie spełni naszych wszystkich potrzeb. Oczywistym jest, że pełne świadczenie pracy zapewnia nam normalne utrzymanie. Mogą się zatem pojawić trudności finansowe, zwłaszcza gdy zarabialiśmy wielokrotność takiego zasiłku przedemerytalnego. Dziś wynosi on nieco ponad 1100 zł. Jego wysokość jest ustalana w oparciu o ustawę i naturalnie podlega waloryzacji. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli świadczenie nie pozwoli nam na zabezpieczenie wszystkich potrzeb życiowych i zechcemy podjąć się kolejnej pracy, musimy to zgłosić do organu rentowego. W zależności od wysokości uzyskiwanego przychodu, organ może nam zmniejszyć wysokość świadczenia lub w ogóle je zawiesić.

Kto nie ma prawa do otrzymania zasiłku przedemerytalnego?

Wiele osób stara się uzyskać świadczenie w postaci zasiłku przedemerytalnego, ale nie oznacza to, że każdy otrzyma do niego prawo. Należy pamiętać, że jeśli nie spełnimy warunku wieku oraz ilości przepracowanych lat, to będą to m.in. przesłanki do tego by odrzucić nasz wniosek o świadczenie. Zakład Ubezpieczeń odrzuci także wniosek o zasiłek przedemerytalny osobie, która przestała prowadzić działalność z uwagi na kryzys finansowy lub oddanie firmy w inne ręce. Jeśli bowiem miałby wziąć pod uwagę warunki, które sprzyjałyby przyznaniu zasiłku, były przedsiębiorca musiałby okazać postanowienie o upadłości, wydane przez sąd. Także nic nie jest takie proste jak się wydaje. ZUS bardzo drobiazgowo bada sytuację wnioskujących, oczekując odpowiednich dokumentów, które mają potwierdzić stan rzeczy wskazywany we wnioskach.

Na co zwracać uwagę- dodatkowe warunki by otrzymać świadczenie.

Powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę na dodatkowe oczekiwania ustawodawcy wobec osób, które chcą ubiegać się o zasiłek przedemerytalny. Mianowicie, pobierając przez minimum 180 dni zasiłek dla bezrobotnych, należy być jeszcze zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w PUP oraz w ciągu 180 dni nie odmówić bez uzasadnionej przyczyny oferty pracy, która pochodzi z urzędu. I co ważne, należy złożyć wniosek o świadczenie, maksymalnie do 30 dni od dnia wydania przez PUP zaświadczenia o 180-dniowym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli uda nam się tych formalności dopełnić, to będziemy na prostej drodze do otrzymania uprawnionego zasiłku przedemerytalnego.