Komu przysługuje renta? Ile ona wynosi?

Zdarzają się takie sytuacje w życiu, że chcąc czy nie, będziemy potrzebowali wsparcia finansowego. W takim momencie, to system państwowy ma obowiązek zadziałać, umożliwiając otrzymanie świadczenia w postaci renty. W zależności od okoliczności i sytuacji, w której się znaleźliśmy, będą różne rodzaje świadczenia. Przeczytajmy, jakie to rodzaje.

Co to jest renta?

Rentą nazwiemy każde okresowe świadczenie w postaci środków pieniężnych, które są wypłacane cyklicznie przez instytucję ubezpieczeniową- ZUS. Te środki mogą otrzymać osoby, które straciły zdolność do  świadczenia pracy ze względu na stan zdrowia lub w przypadku utraty najbliższych osób albo z powodów socjalnych. Aby otrzymać takie świadczenie, należy złożyć stosowne wnioski, spełniając oczywiście wszystkie warunki, jakie stawia w konkretnym przypadku ustawodawca. Jest kilka rodzajów renty, w zależności od sytuacji życiowej, w której znajdzie się ubezpieczony, który wnioskuje o wsparcie finansowe od instytucji ubezpieczeniowej, którą jest ZUS.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Jest to jedno ze świadczeń, które można uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z powodu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia dalsze wykonywanie pracy zawodowej częściowo lub całkowicie. Potocznie to świadczenie nazywa się rentą inwalidzka. Żeby móc z niego skorzystać, należy spełnić kilka warunków i to łącznie. Niezdolność do pracy powinna powstać w czasie zatrudnienia, ewentualnie nie później niż 18 miesięcy od ustania stosunki pracy. Oprócz tego ZUS będzie oczekiwał odpowiedniego stażu pracy, by móc rozważyć wniosek o rentę. Szczegóły znajdziemy w ustawie o ubezpieczeniu społecznym, gdyż jest on różny w zależności od wieku, w którym wystąpiła niezdolność. Za każdym razem o stanie zdrowia i niezdolności do pracy będzie orzekał również dedykowany przez ZUS, lekarz orzecznik, od którego opinii będzie zależało przyznanie lub nie owej renty na stałe, na pewien okres lub tzw. rentę szkoleniową- by móc się przekwalifikować. Wielkość świadczenia zależy od rodzaju i okresu, na jaki zostaje przyznana- waha się od  ok.700 zł do 1300 zł z groszami. Jak widać nie są to duże kwoty, natomiast potrzeby osób pozostających bez pracy, nie maleją.

Renta rodzinna

To świadczenie, które przysługuje po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury albo renty z powodu niezdolności do dalszej pracy zawodowej a także mogła pobierać zasiłek lub inne świadczenie przedemerytalne. Taką rentę będą mogły pobierać:

  1. Dzieci własne lub współmałżonka ( ale także te przysposobione). Jedyny warunek by taka renta mogła być wypłacana, to 16 lub 25 lat, gdy są w trakcie edukacji.
  2. Rodzeństwo, ale także wnuki lub inne dzieci na wychowaniu, zanim osiągną pełnoletność.
  3. Wdowy- pod warunkiem, gdy w chwili śmierci męża miały ukończone co najmniej 50 lat lub same są niezdolne do pracy albo mają dzieci, wnuki lub innych uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym na utrzymaniu.
  4. I oczywiście rodzice- gdy ubezpieczony, przed śmiercią miał bezpośredni wpływ na ich utrzymanie. Do tego dochodzą podobne warunki jak przy wdowach, czyli wiek, niezdolność do pracy lub wychowanie osób małoletnich.

Uwarunkowania do otrzymania renty są dość rozbudowane. Zaś w zakresie kwoty świadczenia, które trafia do uprawnionej osoby, to łączna renta rodzinna oscyluje w chwili obecnej nieco ponad 1000 zł brutto. Co ważne, w razie konieczności, może być ona podzielona w równych częściach pomiędzy uprawnione osoby. Aby otrzymać rentę, oprócz wniosku, uprawniona osoba musi dołączyć odpowiednio: akt zgonu, akt małżeństwa, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole.

Renta socjalna

Ten rodzaj świadczenia przysługuje pełnoletniej osobie, która całkowicie jest niezdolna do pracy  z powodu braku sprawności swojego organizmu, jakie mogło powstać przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole ( każdej do  ukończenia 25 roku życia) lub w trakcie studiów doktoranckich. Renta socjalna wynosi obecnie podobnie jak renta rodzinna nieco ponad 1000 zł i podlega waloryzacji. Do wniosku o świadczenie trzeba załączyć potwierdzające okres nauki zaświadczenie ze szkoły, zaświadczenie o stanie zdrowia z odpowiednią dokumentacją medyczną. Pamiętajmy, że taki rodzaj renty może nam zostać przyznany na stałe, jeżeli nasza niezdolność do pracy jest trwała.

Czy można świadczyć pracę, korzystając ze świadczenia, jakim jest renta?

Warto wiedzieć, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na pracę zawodową, pobierając świadczenie w postaci renty. Bez ograniczeń, na pracę mogą sobie pozwolić jedynie inwalidzi wojenni i wojskowi. W pozostałych przypadkach są limity i ograniczenia jeśli chodzi o wysokość przychodu, do maksymalnie 70% przeciętnego wynagrodzenia. Dlatego bądźmy rozważni, jeśli nie chcemy mieć obniżonego poziomu świadczenia lub całkowitego pozbawienia prawa do jego pobierania.