Kiedy przedawnia się kredyt?

Dzisiaj wiele osób sięga po dodatkowe finansowanie w postaci kredytu. Należy pamiętać, że możemy po upływie 3 lat powoływać się na jego przedawnienie. Jak to zrobić oraz w jaki sposób liczyć termin przedawnienia? Na co uważać i jak postępować w przypadku, gdy bank będzie chciał nam przeszkodzić w przedawnieniu? O tym przeczytamy niżej.

Kto podejmuje decyzję o tym, że kredyt uległ przedawnieniu?

Należy wiedzieć, że przedawnienie kredytu następuje, gdy upłyną trzy lata od jego przyznania. Stanowi o tym sam kodeks cywilny, także ustawodawca zadbał o uregulowanie tej kwestii wprost w art. 118. Ten termin dotyczy zarówno konsumentów jak i osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Istotny jest natomiast fakt, że kredyt został udzielony przez podmiot, który prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą. Mamy tutaj więc do czynienia z wszystkimi bankami. A precyzując, wystarczy by jedna strona prowadziła działalność związaną z udzielaniem finansowania w formie działalności gospodarczej. Od kredytobiorcy się już tego nie wymaga.

W jaki sposób liczyć terminy przedawnienia dla kredytu?

Już wiemy, że w przypadku kredytów, termin przedawnienia to 3 lata. Ale jak policzyć ten  termin, skoro większość kredytów płacimy w comiesięcznych ratach. Zwykle te raty są ujęte w harmonogramie, abyśmy wiedzieli dokładnie kiedy mamy spłacać. I podobnie przedawnienie będzie liczone oddzielnie dla każdej raty kredytu. Ponadto, jeśli nie spłacamy poszczególnych rat kredytowych, to bank wzywa nas do zapłaty. Jeśli na to nie zareagujemy, wówczas następuje wypowiedzenie umowy. Jakie są tego skutki?

  1. Kwota kredytu w całości staje się wymagalna
  2. Przestaje nas obowiązywać harmonogram spłaty
  3. Musimy w całości oddać pożyczoną kwotę- tę część, której jeszcze nie spłaciliśmy.
  4. Raty wymagalne sprzed wypowiedzenia, przedawniają się każda oddzielnie
  5. Zaś raty wymagalne zgodnie z harmonogramem, ale już po wypowiedzeniu kredytu- będą się przedawniać w jednym terminie.

Przesunięty termin przedawnienia na koniec roku

Wspomnieliśmy już na początku, że termin przedawnienia dla kredytu, to będą 3 lata. Jednakże zmiany prawne, jakie weszły w życie jakiś czas temu, spowodowały, że zasady liczenia końca terminu przedawnienia, w niektórych sytuacjach doprowadzą do sytuacji, że nastąpi ono niemal po 4 latach. Jest to spowodowane faktem przesunięcia terminu na koniec roku. Ta reguła nie jest brana pod uwagę tylko w przypadkach, kiedy termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata- ale to nie dotyczy oczywiście kredytów. Podsumowując zatem, ostatni dzień terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Konsument ma łatwiejszą drogę do przedawnienia kredytu – dlaczego?

Powinniśmy najpierw rozróżnić dwa pojęcia, które nieraz są mylnie ze sobą utożsamiane. Przedawnienie kredytu nie jest jednoznaczne z umorzeniem, to istotne. Ale już w przypadku, gdy nasz kredytodawca- czyli bank, będzie chciał swoje długi odzyskać na drodze sądowej, to sąd oddali jego wniosek i sprawę przegra. Jeżeli mamy kredyt i będziemy chcieli się skorzystać z przedawnienia, to sąd automatycznie nie weźmie tego faktu pod uwagę. Musimy sami to ponieść ten zarzut, aby został uwzględniony. Ta reguła obowiązuje w przypadku wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku konsumentów, sąd z urzędu będzie sprawdzał, czy roszczenie banku nie jest przedawnione. Jeśli upłynął termin przedawnienia, to bank nie będzie mógł oczekiwać zapłaty od konsumenta. Na co zwraca uwagę sąd w pierwszej kolejności? Otóż, tak jak wspomnieliśmy- na długość terminu przedawnienia. Może także wziąć pod uwagę szczególne okoliczności, w jakich znalazł się kredytobiorca, aby bank uniemożliwić bankowi dochodzenia roszczenia itd.

Jakie aspekty należy brać pod uwagę przy przedawnieniu kredytu?

Należy poruszyć jeszcze jedną kwestię, mianowicie, co w przypadku gdy termin przedawnienia zostanie przerwany? Może się tak wydarzyć, gdy sąd wystąpi do sądu przeciwko nam jako kredytobiorcom, podnosząc obowiązek zapłaty. W dalszej części może nastąpić skierowanie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Stąd już bardzo krótka droga o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Wówczas nasze przedawnienie kredytu przestaje być dla nas bezpieczne. Każdy przerwany bieg przedawnienia, trzeba zacząć liczyć od nowa. Dodajmy, że podczas, gdy nasz dług jest poddany pod ocenę sądu lub znajduje się u komornika, to termin przedawnienia jest wstrzymywany i w ogóle nie biegnie. Możemy również sami, jako kredytobiorcy przerwać bieg przedawnienia, uznając roszczenie banku. Powinniśmy przeanalizować sytuację wcześniej, aby postąpić zgodnie z naszym interesem ale i możliwościami, które mamy.