Jak postępować w przypadku blokady środków na koncie?

Bywają sytuacje związane z przejściowymi problemami finansowymi, gdy np. nie płacimy rachunków, podatków, czy innych zobowiązań na czas. Wówczas może nas spotkać uzasadniona blokada środków na koncie. Jak tego uniknąć i kto może wnioskować do banku aby zablokował nasze środki? O tym wszystkim przeczytamy poniżej.

Kto może nam zablokować konto w banku?

Kiedy zalegamy ze spłatą zobowiązań z różnych tytułów np. płatnościami za media, za kredyt, za telefon a nawet za mandat, odpowiednie organy mogą wnieść o blokadę naszych środków na koncie i to całkowicie zgodnie z prawem. Wśród organów, które mogą o to wystąpić są m.in. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych a nawet Urząd Miasta, czy Komornik. Niestety trzeba się liczyć z tym, że niespełnione zobowiązania będą się upominać w taki właśnie sposób. Zwróćmy uwagę, że bank sam nie blokuje tych środków na naszym koncie. Robi to na wniosek uprawnionych organów. I jeśli chcemy te środki odblokować, to będziemy musieli w pierwszej kolejności uregulować zaległości. Możemy w pierwszych krokach zwrócić się do organu, który wystąpił o blokadę o sposób spłaty zobowiązania aby wykazać, że mamy dobrą wolę w zaspokojeniu roszczeń, które są mu należne. Kiedy nam się to uda lub kiedy spłacimy zaległości, organ który wnioskował o blokadę, powinien formalnie poinformować bank o tym, by zwolnić blokadę środków na koncie.

Jak wygląda procedura zanim konto zostanie zablokowane?

Jeśli mamy zadłużenie w spłacie należnych zobowiązań, musimy liczyć się z blokadą środków na koncie. Ale co ważne, organ który wystąpi do banku z wnioskiem zablokowania, nie musi nas o tym wcale informować. Instytucja, która występuje z prośbą o blokadę naszych środków na koncie do banku, w którym mamy rachunek, z pewnością poinformuje nas np. drogą pocztową i w ciągu dwóch tygodni uzna doręczenie za skuteczne. Nie ma dodatkowego obowiązku informacyjnego w tym zakresie. Jeśli będziemy chcieli uzyskać informacje, z jakiego powodu środki zostały zablokowane, to  banki w większości, zgodnie z regulaminem, będą miały na wyjaśnienia ok. 7 dni.  Czyli podsumowując:

  1. Organ uprawniony zgłasza wniosek do banku o blokadę środków na koncie.
  2. Organ informuje dłużnika drogą pocztową o rychłej blokadzie na koncie.
  3. Bank dokonuje blokady.
  4. Jeśli mamy zastrzeżenia i potrzebujemy wyjaśnień- poczekamy ok. 7 dni

Dłużnicy z reguły wiedzą, jaki organ i z jakiego powodu występuje z takim wnioskiem o blokadę. Jeśli zależy nam na relatywnie szybkim rozwiązaniu problemu, powinniśmy niezwłocznie udać się do naszego wierzyciela w celu porozumienia, co do spłaty zobowiązania.

Jakie są limity blokady przez bank środków na koncie ?

Są pewne prawa, jakimi rządzą się blokady środków na koncie. Mianowicie jedną z nich jest brak możliwości pobierania prowizji przez bank w przypadku, gdy jakiś organ realizuje swój tytuł wykonawczy. Ponadto istnieje prawnie zabezpieczona kwota wolna od zajęcia. Jak formułuje to Ustawa Prawo Bankowe, środki na koncie są wolne od zajęć z tytułów wykonawczych (sądowych lub administracyjnych), w każdym miesiącu, w którym to zajęcie obowiązuje, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak postępować, gdy środki zostały zablokowane?

Jeśli otrzymamy informację albo w rezultacie działań banku, sami zauważymy, że dokonano blokady środków na koncie, powinniśmy w pierwszej kolejności udać się po wyjaśnienia do banku. Tam jednak otrzymamy informację zwrotną w ciągu 7 dni. Dlatego alternatywną drogą jest udanie się bezpośrednio do instytucji/ organu, co do którego mamy przypuszczenie, że wystosował wniosek o zablokowanie środków. Możemy wówczas starać się porozumieć w drodze dostępnych dróg polubownych, odnośnie formy i czasu spłaty zadłużenia, którego jesteśmy posiadaczami. Gdy dopełnimy oczekiwań naszego wierzyciela, powinien on wysłać do banku stosowne dokumenty, które pozwolą środki na koncie odblokować. Pamiętajmy, że musimy o tym przypomnieć danemu organowi czy instytucji, po wypełnieniu zobowiązania by dokończył formalności z bankiem, w którym została uruchomiona blokada. Bowiem samo spłacenie zaległości nie spowoduje automatycznego odblokowania środków.

Jak długo trwa proces odblokowania środków na koncie?

Ważne byśmy nigdy nie dopuścili do sytuacji, w której bank dokona blokady środków na koncie. Proces walki o przywrócenie stanu poprzedniego może trwać bardzo długo. Takie sygnały docierają od wszystkich tych osób, które niestety dopuściły się zadłużenia, o które upomniały się organy i instytucje, wnioskując o blokadę środków. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż dla banku przestajemy w jakiś sposób być wiarygodni, skoro dopuszczamy się nie regulowania zobowiązań, co może w przyszłości uniemożliwić korzystanie z niektórych produktów finansowych.