Czym jest pełnomocnictwo? Jak je przyznać?

Jest wiele sytuacji, w których musimy uczestniczyć osobiście np. w sądzie, urzędzie etc. Jednakże są okoliczności, które uniemożliwiają nam osobiste stawiennictwo, możemy wtedy wyznaczyć osobę, do której mamy zaufanie by załatwiła sprawę w naszym imieniu. Do tego potrzeba pełnomocnictwa. Jak je ustanowić? Przeczytajmy.

W jaki sposób działa pełnomocnictwo?

Istotą pełnomocnictwa jest fakt, iż w jednostronnej czynności, wyrażając wolę upoważnienia, umacniamy do działania w konkretnej sprawie osobę trzecią, którą wskazujemy w treści tegoż dokumentu. Niżej będziemy pisać o jego rodzajach i czynnościach, do jakich należy owo pełnomocnictwo okazać. Jego struktura jest dość prosta. Swoją wolę zwykle wyraża się na piśmie, aby osoba, która ma działać w naszym imieniu, mogła ją okazać w stosownym miejscu i czasie. Pełnomocnik, może skutecznie dopełnić wówczas czynności prawnej w taki sam sposób, jakbyśmy dokonali tego samodzielnie.

Cechy charakterystyczne pełnomocnictwa- co musi zawierać?

W prawie polskim mamy pewne wymogi, co do pełnomocnictwa. Chodzi mianowicie o to, by dokument mógł jasno precyzować, do czego uprawnia pełnomocnika w danej sprawie. Zatem po krótce wskazujemy najważniejsze elementy:

  1. Kto jest mocodawcą ( wskazujemy szczegółowe dane osobowe)
  2. Kto jest pełnomocnikiem ( podobnie, umieszczamy informacje o danych osobowych)
  3. W jakim zakresie udzielamy umocowania
  4. Miejsce i czas sporządzenia pełnomocnictwa.
  5. Podpisy stron, co ważne muszą być własnoręczne.
  6. Mogą być również informacje o tym, kiedy będzie odwołane i kto może zostać w dalszej kolejności umocowany.

Pamiętajmy, by wcześniej ustalić ramy pełnomocnictwa, jeśli zamierzamy umocować kogoś do wielu czynności prawnych.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Teoretycznie pełnomocnikiem może zostać każdy. Ważne by była to zaufana osoba, co do której mamy pewność, że można powierzyć jej nasze sprawy. Polskie prawo dopuszcza do tej roli już osoby, które ukończyły 13 lat a więc z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych. Tak się dzieje w wyjątkowych sytuacjach oczywiście, bo standardem jest powoływanie osób pełnoletnich. Można ustanowić różnych pełnomocników do różnych spraw, mianowicie pełnomocnika w sprawach administracyjnych ( do kontaktów np. z urzędami i różnymi instytucjami). Zupełnie innego do np. w przypadku, gdy jest wobec nas prowadzona sprawa karna. Warto wiedzieć, że tutaj pełnomocnikiem może być jedynie radca prawny lub adwokat. A jeszcze inne pełnomocnictwo będzie dotyczyło spraw cywilnych i tutaj może tą funkcję pełnić nawet członek rodziny, oprócz prawnika.

Różne rodzaje pełnomocnictw

Polski stan prawny dopuszcza kilka rodzajów pełnomocnictw. Wśród nich należy wymienić pełnomocnictwo ogólne, wskazujące na czynności związane z tzw. zwykłym zarządem. Będziemy tutaj mieli do czynienia ze wszelkimi czynnościami, jakie mogą mieć miejsce w urzędach. Czyli np. składanie lub odbieranie dokumentów w imieniu mocodawcy. Cechą charakterystyczną tego rodzaju umocowania jest długi czas, na jaki się go udziela. Spowodowane jest to zwyczajowo długą nieobecnością tego, który wystawia pełnomocnictwo i potrzebuje kogoś, kto dopełni formalności urzędowych na miejscu. Kolejnym rodzajem pełnomocnictwa jest rodzajowe, wówczas nasz pełnomocnik będzie umocowany do cyklicznego wykonywania pewnych czynności, ale będzie to coś więcej niż zwykły zarząd. Będzie tu chodziło o cykliczną, konkretną czynność. Warto również wymienić pełnomocnictwo szczególne, którego zakres jest wyjątkowo zawężony. Pełnomocnik będzie mógł wykonać bardzo rygorystycznie określoną czynność. Ponadto nie będzie mógł nic więcej zrobić w zakresie dodatkowych czynności. Cechą szczególną tego rodzaju pełnomocnictwa jest forma, w której zostaje ono udzielone tzn. musi być w takiej samej firmie, w jakiej będzie realizował je pełnomocnik. I warto jeszcze wspomnieć o pełnomocnictwie procesowym, gdzie upoważniamy pełnomocnika do reprezentacji w sądzie.

Jak się udziela i odwołuje pełnomocnictwo?

Instytucja pełnomocnictwa jest bardzo wygodnym  narzędziem, gdy mamy potrzebę oddalenia się na dłuższy czas z miejsca zamieszkania a ktoś za nas może realizować pewne czynności na miejscu. Zwróćmy uwagę tylko na to, by w sposób przemyślany ustanowić pełnomocnikiem osobę godną zaufania oraz taką, która będzie w stanie podjąć się działań, które w tym dokumencie wskażemy. Jeśli zaś chodzi o odwołanie pełnomocnictwa, to możemy tego dokonać w każdym czasie. Ważne (dla naszego pełnego bezpieczeństwa) by zrealizować to w formie pisemnej, aby nie było wątpliwości, że osoba, której pełnomocnictwo odwołaliśmy, nie będzie w stanie dokonywać już w naszym imieniu żadnych czynności, których mogła się podjąć do tej pory. Zwróćmy jeszcze uwagę, że z reguły pełnomocnictwa udzielone na czas nieokreślony, będą wygasały z chwilą śmierci mocodawcy, chyba że mocodawca postanowił inaczej.